STATUT

RUCHU ODRODZENIA GOSPODARCZEGO IM. EDWARDA GIERKA


         Rozdział I

                                          Postanowienia Ogólne

                                                  Art. 1


1. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka – działa i kształtuje swoje struktury na podstawie ustawy o partiach politycznych i zgodnie z niniejszym Statutem.
2. Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka zwany dalej Ruchem Odrodzenia Gospodarczego – używa skrótu ROG.
3. ROG działa na terytorium Rzeczpospolitej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.
4. Siedzibą ROG jest Miasto Stołeczne Warszawa.
5. Nazwa i i symbole ROG korzystają z ochrony prawnej przewidzianej dla dóbr osobistych. Posługiwanie się nimi wymaga zgody Zarządu Krajowego.


                                                           Art. 2


1. Kolegialne władze ROG wyrażają swą wolę w formie uchwał, w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% składu danego organu, chyba że Statut stanowi inaczej.
2. Wybory do organów kolegialnych są tajne i przeprowadzane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Kadencja władz uchwałodawczych, wykonawczych, kontrolnych i sądowniczych z wyjątkiem władz kół ROG trwa 4 lata.
4. Mandaty delegatów na Zgromadzenie Generalne Delegatów i powiatowe zgromadzenia delegatów są ważne przez całą kadencję do chwili wyboru delegatów na kolejne zgromadzenia.
5. Obowiązuje zakaz łączenia funkcji w organach uchwałodawczych, rewizyjnych i sądowniczych.
6.

                                                         Rozdział II

                                                Członkowie ROG

                                                             Art. 3


1. Członkiem ROG może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat, złożył deklarację członkostwa, akceptuje jego statut i program oraz został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Rekrutacyjną.
2. Nie może być członkiem ROG obywatel, który:
      a. Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
      b. został ubezwłasnowolniony całkowicie lub częściowo.


                                                              Art. 4


1. Członków ROG przyjmuje Zarząd Powiatowy. Zasady przyjmowania określa Zarząd Krajowy.
2. Rejestr członków ROG prowadzą zarządy powiatowe w oparciu o złożone deklaracje członkowskie, których kopie przekazuje do Zarządu Krajowego, prowadzącego centralną ewidencję.


                                                               Art. 5


1. Utrata członkostwa w ROG następuje wskutek:
a. pisemnej rezygnacji:
b. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych, praw publicznych lub obywatelstwa polskiego;
c. prawomocnego wyroku sądu powszechnego;
d. wykluczenia decyzją powiatowego sądu koleżeńskiego;
e. skreślenia za nieusprawiedliwione niepłacenie składki członkowskiej po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty;
f. śmierci.
2. Od postanowień, o których mowa w ust.1 pkt. D i e członkowi ROG przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego wniesione w ciągu 14 dni za pośrednictwem Powiatowego Sądu Koleżeńskiego ROG.
3. Osoba wykluczona z ROG może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji o wykluczeniu.
4. Osoba skreślona, o której mowa w ust. 1 pkt. e, może ubiegać się o ponowne przyjęcie w poczet członków po upływie 1 roku.
5. W sprawach utraty członkostwa po wyczerpaniu procedury sądu koleżeńskiego każdy wykluczony lub skreślony członek ROG może zwrócić się do Zarządu Krajowego.


                                                               Art. 6


1. Członek ROG z ważnych powodów może zawiesić członkostwo, o czym zgłasza na piśmie Zarządowi Powiatowemu.
2. Zawieszenie członkostwa skutkuje utratą pełnionych w ROG funkcji oraz praw wyborczych, a także zakazem ubiegania się z rekomendacji ROG o mandat w organach władzy publicznej.


                                                          Rozdział III

                                                    Sympatycy ROG

                                                               Art. 7


1. Sympatykiem ROG może zostać obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który ukończył 18 lat życia, korzysta w pełni z praw publicznych, popiera program Rog i wypełnił deklarację sympatyka.
2. Sympatyk może ubiegać się z rekomendacji ROG o mandat w organach władzy publicznej. Zasady udzielania tej rekomendacji określi Zarząd Krajowy.
3. Sympatyk wspiera działania ROG i ma prawo brać udział w pracach powoływanych organów doradczych, działających w strukturach statutowych ROG.
4. Ewidencję sympatyków prowadzą właściwe zarządy powiatowe ROG.
5. Wykreślenie sympatyka ROG z ewidencji następuje na pisemne życzenie zainteresowanego lub na mocy postanowienia Zarządu Powiatowego w przypadku postępowania sprzecznego z programem i postanowieniami statutu. Od postanowienia Zarządu Powiatowego przysługuje odwołanie do Zarządu Krajowego.
6. W ramach zarządów powiatowych mogą być tworzone koła sympatyków jako organy opiniodawczo-doradcze, zaś przy Zarządzie Krajowym ROG tworzy się Forum Sympatyków.
7. Sympatyk ROG wedle własnego uznania i w miarę osobistych możliwości wspiera materialnie ROG.


                                                      Rozdział IV

                                  Prawa i obowiązki członka ROG

                                                         Art. 8


1. Członkowie ROG maja równe prawa.
2. Członek ROG ma prawo:
a. kandydować i zgłaszać kandydatów na każdą funkcję w ROG;
b. poddawać ocenie w wewnętrznej dyskusji działalność władz ROG;
c. uczestniczyć w tworzeniu programu oraz wypracowywaniu wszelkich dokumentów dotyczących polityki ROG;
d. występować z wnioskami i postulatami do władz ROG;
e. ubiegać się z rekomendacji ROG o mandat w wybieralnych organach władzy publicznej. Zasady udzielania rekomendacji określi Zarząd Krajowy.
f. Korzystać z pomocy ROG w trudnych sytuacjach życiowych oraz obrony w przypadku doznania krzywdy w trakcie działalności politycznej.
3. Ustanawia się tytuł Honorowego Członka ROG – zasady i sposób jego przyznawania określi Zarząd Krajowy ROG.


                                                         Art. 9


1. Członkowie ROG maja obowiązek:
a. przestrzegać statutu i wykonywać uchwały władz ROG;
b. w życiu publicznym i prywatnym przestrzegać zasad etycznego postępowania;
c. pozyskiwać sympatyków i zwolenników ROG;
d. uczestniczyć w wyborach organów ROG;
e. regularnie opłacać składki członkowskie;
f. aktywnie uczestniczyć w pracach macierzystego koła lub innych organów ROG;
g. w miarę możliwości wspierać materialnie ROG.


                                                    Art. 10


1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu, n9iestosowanie się do uchwał władz ROG, postępowanie sprzeczne z programem ROG, oraz popełnienie czynów sprzecznych z prawem – członek ROG może być ukarany przez Powiatowy Sąd Koleżeński:
a) upomnieniem;
b) naganą;
c) zawieszeniem w prawach członka na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie przekraczający 2 lat;
d) utratą pełnionych funkcji;
e) wykluczeniem z ROG.


                                              Rozdział V

                          Struktura organizacyjna ROG

                                                Art. 11


1. Jednostki organizacyjne ROG tworzy się w oparciu o podział terytorialny kraju.
2. Podstawową jednostką organizacyjną jest koło.
3. Jednostkami organizacyjnymi ROG są:
a. gminna (dzielnicowa) organizacja
b. powiatowa organizacja
c. ogólnopolska organizacja.
4. Zarządowi Krajowemu przysługuje prawo tworzenia międzygminnych lub międzypowiatowych organizacji ROG.


                                                    Rozdział VI

                                        Władze krajowe ROG

                                                       Art. 12


1. Władzami krajowymi ROG są:
a. Zgromadzenie Generalne Delegatów – zwane dalej Zgromadzeniem Generalnym;
b. Przewodniczący Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka – zwany dalej Przewodniczącym ROG;
c. Zarząd Krajowy ROG- zwany dalej Zarządem Krajowym;
d. Krajowy Sekretariat Wykonawczy ROG – zwany dalej Sekretariatem Wykonawczym;
e. Krajowa Komisja Rewizyjna ROG- zwana dalej Krajową Komisją Rewizyjną;
f. Krajowy Sąd Koleżeński ROG – zwany dalej Krajowym Sądem Koleżeńskim.


                                                   Art. 13


1. Zgromadzenie Generalne jest najwyższym organem uchwałodawczym ROG, zwoływane jest co 4 lata po uprzednim odbyciu powiatowych lub międzypowiatowych zgromadzeń delegatów.
2. Zgromadzenie Generalne jest zwoływane przez Zarząd Krajowy.
3. W Zgromadzeniu Generalnym uczestniczą delegaci wybrani na powiatowych lub międzypowiatowych zgromadzeniach delegatów, którzy zachowują swój mandat przez czteroletnią kadencję do czasu wyboru delegatów na kolejne Zgromadzenie Generalne.
4. Do kompetencji Zgromadzenia Generalnego należy:
a. uchwalanie statutu i zmian w statucie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych;
b. uchwalanie programu oraz stanowisk, opinii i apeli;
c. wybór Przewodniczącego ROG w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych;
d. wybór Sekretarza Wykonawczego ROG na podstawie rekomendacji Przewodniczącego ROG, w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych;
e. wybór Zarządu Krajowego na podstawie rekomendacji Przewodniczącego ROG;
f. wybór członków Krajowego Sekretariatu Wykonawczego;
g. wybór Krajowej Komisji Rewizyjnej;
h. wybór Krajowego Sądu Koleżeńskiego;
i. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Krajowego, Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Krajowego Sądu Koleżeńskiego;
j. udzielenie wotum zaufania Przewodniczącemu ROG, członkom Zarządu Krajowego, Sekretarzowi Wykonawczemu oraz członkom Sekretariatu Wykonawczego. Nie uzyskanie wotum zaufania jest równoznaczne z utratą pełnionej funkcji.
Zgromadzenie Generalne Delegatów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, jeżeli bierze w nim udział co najmniej ½ uprawnionych, chyba że inne przepisy Statutu stanowią inaczej.
5. W szczególnych przypadkach na wniosek Przewodniczącego ROG, Zarządu Krajowego, pisemny wniosek 1/3 składu delegatów zwoływane jest Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów. Zwołane w tym trybie Zgromadzenie Delegatów powinno się odbyć nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.
6. Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Delegatów przysługują wszystkie kompetencje określone w pkt. 4.


                                                            Art. 14


1. Przewodniczący ROG:
a. kieruje Ruchem Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka;
b. reprezentuje ROG w życiu publicznym, społecznym i politycznym kraju oraz w kontaktach międzynarodowych;
c. zwołuje posiedzenia Zarządu Krajowego;
d. w kwestiach spornych ma głos decydujący;
e. sprawuje nadzór nad realizacją programu ROG;
f. współprzewodniczy Komisji Dialogu i Współpracy ze Społecznym Ogólnopolskim Stowarzyszeniem im. Edwarda Gierka;
g. rekomenduje kandydata na funkcję Sekretarza Wykonawczego ROG;
h. proponuje skład Zarządu Krajowego i kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego;
i. upoważnia innych członków Zarządu Krajowego do reprezentowania ROG w określonym zakresie.


                                                        Art. 15


1. Zarząd Krajowy wybierany w liczbie ustalonej przez Zgromadzenie Generalne:
a. realizuje uchwały Zgromadzenia Generalnego;
b. podejmuje uchwały w sprawach bieżącej działalności ROG;
c. koordynuje współpracę ze Społecznym Ogólnopolskim Stowarzyszeniem im. Edwarda Gierka;
d. uchwala instrukcję finansową oraz rozpatruje coroczną informację o działalności finansowej i stanu majątku ROG;
e. powołuje Skarbnika i Rzecznika Prasowego;
f. zwołuje Generalne Zgromadzenie Delegatów;
g. podejmuje decyzje o zawieszeniu w prawach członka ROG;
h. powołuje i rozwiązuje na wniosek Krajowego Sekretarza Wykonawczego powiatowe struktury ROG oraz zakreśla ich zasięg działania;
i. zatwierdza zasady wyboru delegatów i władz ROG;
j. pełni funkcje Komitetu Wyborczego w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących wyborów do organów władzy publicznej;
k. postanawia o utworzeniu Funduszu Wyborczego w celu finansowania kampanii wyborczych i referendalnych oraz określa zasady jego działania;
l. powołuje Krajowy Komitet Wyborczy ROG w rozumieniu przepisów dotyczących przeprowadzania wyborów do organów władzy publicznej.
2. Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego ROG powołuje ze swego grona wiceprzewodniczących Zarządu Krajowego jako koordynatorów powiatowych i gminnych organizacji ROG. Przewodniczący ROG określa ich kompetencje i zakres czynności. Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego nie pełnią funkcji wiceprzewodniczących ROG.
3. Zarząd Krajowy dla koordynacji bieżącej działalności struktur terenowych ROG na wniosek Przewodniczącego ROG wyłania robocze prezydium nie stanowiące organu statutowego ROG w składzie:
a. Przewodniczący ROG;
b. Wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego
c. Krajowy Sekretarz Wykonawczy.
4. Zarząd Krajowy ustala liczebność zarządów powiatowych i gminnych, ich organów wykonawczych oraz określa ich kompetencje i uprawnienia.
5. Zarząd Krajowy na wniosek Przewodniczącego ROG powołuje komisje i zespoły problemowe jako organy konsultacyjno-doradcze, w ramach których na równych prawach działają członkowie ROG i ich sympatycy.
6. Zarząd Krajowy powołuje Komisję Dialogu i Współpracy ze Społecznym Ogólnopolskim Stowarzyszeniem im. Edwarda Gierka, której współprzewodniczą Przewodniczący ROG oraz Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia.
7. Kadencja Zarządu Krajowego trwa 4 lata i kończy się w chwili powołania nowego Zarządu Krajowego;
8. Zarząd Krajowy tworzą:
a. Przewodniczący ROG
b. wiceprzewodniczący Zarządu Krajowego ROG;
c. Krajowy Sekretarz Wykonawczy ROG
d. członkowie;
9. W posiedzeniach Zarządu Krajowego mogą uczestniczyć Przewodniczący Krajowej Komisji Rewizyjnej i Przewodniczący Krajowego Sądu Koleżeńskiego.


                                                          Art. 16


1. Krajowy Sekretarz Wykonawczy kieruje działalnością ROG i nadzoruje funkcjonowanie struktur terenowych.
2. Do zadań Krajowego Sekretarza Wykonawczego należy:
a.  współdziałanie ze strukturami terenowymi ROG;
b. wykonywanie czynności wynikających z ustawy o partiach politycznych oraz   
      innych ustaw;
c.   przygotowywanie materiałów i dokumentów pod obrady Zarządu Krajowego;
d. odpowiedzialność za sprawy finansowe i majątkowe ROG;
e. prowadzenie zbiorczej dokumentacji programowej i organizacyjnej ROG, w tym ewidencji członków i sympatyków;
f. zapewnienie organizacyjnych warunków funkcjonowania Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz działających przy Zarządzie Krajowym komisji i zespołów.
3. Pracami Sekretariatu kieruje Krajowy Sekretarz Wykonawczy ROG.
4. W skład Sekretariatu Wykonawczego ROG wchodzą:
a. Krajowy Sekretarz Wykonawczy;
b. Skarbnik;
c. Rzecznik Prasowy;
d. członkowie.
Liczbę członków Sekretariatu Wykonawczego określa Zarząd Krajowy.
5. Członkowie Sekretariatu Wykonawczego nie muszą być członkami Zarządu Krajowego ani delegatami na Zgromadzenie Delegatów. Ich ilość nie może przekraczać 1/3 składu Sekretariatu Wykonawczego.
6. Sekretariat Wykonawczy wypełnia zadania Sztabu Wyborczego w rozumieniu odpowiednich przepisów dotyczących wyborów do organów władzy publicznej.


                                                         Art. 17


1. Krajowa Komisja Rewizyjna pełni funkcję kontrolną w ROG i liczy od 3 do 7 członków.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna:
a. ocenia przestrzeganie prawidłowości gospodarowania majątkiem i finansami ROG;
b. nadzoruje prawidłowość realizacji planów przychodów i wydatków oraz sprawozdań finansowych;
c. przeprowadza kontrolę finansową działalności ROG i występuje do Zarządu Krajowego z wnioskami pokontrolnymi;
d. nadzoruje działalność powiatowych komisji rewizyjnych;
e. wnioskuje na Zgromadzeniu Generalnym o udzielenie absolutorium Przewodniczącemu ROG i Zarządowi Krajowemu oraz członkom Sekretariatu Wykonawczego;
f. składa Zgromadzeniu Generalnemu sprawozdanie ze swej działalności.
4. W przypadku zmniejszenia składu Komisji w trakcie kadencji, Krajowa Komisja Rewizyjna może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji własną uchwałą. Dokonane w tym trybie uzupełnienie nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego Krajowej Komisji Rewizyjnej. Podobną uchwałę Krajowa Komisja Rewizyjna może podjąć w stosunku do powiatowych komisji rewizyjnych.


                                                             Art. 18


1. Krajowy Sąd Koleżeński liczy od 3 do 7 członków.
2. Krajowy Sąd Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Do kompetencji Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy:
a. dokonywanie wiążącej wykładni statutu;
b. rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych sądów koleżeńskich;
c. rozpatrywanie sporów kompetencyjnych pomiędzy władzami ROG;
d. nadzorowanie pracy powiatowych sądów koleżeńskich.
4. Krajowy Sąd Koleżeński dokonuje wiążącej wykładni statutu w pełnym składzie z udziałem przewodniczących powiatowych sądów koleżeńskich.
5. Krajowy Sąd Koleżeński składa Zgromadzeniu Generalnemu Delegatów sprawozdanie ze swej działalności.
6. W przypadku zmniejszenia składu Krajowego Sądu Koleżeńskiego w trakcie kadencji, Krajowy Sąd Koleżeński może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji własną uchwałą. Dokonane w tym trybie zmiany nie mogą przekroczyć 1/3 składu osobowego Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Podobną uchwałę Krajowy Sąd Koleżeński może podjąć w stosunku do powiatowych sądów koleżeńskich.


                                                       Rozdział VII

                                        Władze powiatowe ROG

                                                           Art. 19


1. Władzami powiatowymi ROG w powiatach /powiatach ziemskich/ miastach na prawach powiatu /powiatach grodzkich/ są:
a. Powiatowe Zgromadzenie Ogólne Członków ROG;
b. Przewodniczący Zarządu Powiatowego ROG;
c. Powiatowy Sekretariat Wykonawczy ROG;
d. Powiatowa Komisja Rewizyjna;
e. Powiatowy Sąd Koleżeński.
Władze powiatowe ROG obejmują swym zasięgiem jeden lub kilka powiatów.


                                                           Art. 20


1. Powiatowe Zgromadzenie Ogólne Członków ROG zwołuje Zarząd Powiatowy.
2. Powiatowe Zgromadzenie Ogólne członków ROG:
a. podejmuje uchwały w sprawach ważnych dla powiatu;
b. ocenia realizację programu ROG na swoim terenie,
c. wybiera Przewodniczącego Zarządu Powiatowego, Zarząd Powiatowy oraz Powiatowego Sekretarza Wykonawczego ROG;
d. wybiera Powiatową Komisję Rewizyjną;
e. wybiera Powiatowy Sąd Koleżeński;
f. wybiera delegatów na Zgromadzenie Generalne ROG;
g. rozpatruje wniosek Powiatowej Komisji Rewizyjnej w przedmiocie wotum zaufania dla Przewodniczącego Zarządu Powiatowego, Powiatowego Sekretarza Wykonawczego oraz Zarządu Powiatowego.
3. Na wniosek Zarządu Krajowego może zostać zwołane Nadzwyczajne Powiatowe Zgromadzenie Ogólne członków ROG. Zgłoszenie wniosku do Zarządu Krajowego o zwołanie Nadzwyczajnego Powiatowego Ogólnego Zgromadzenia członków ROG przysługuje także Zarządowi Powiatowemu oraz 1/3 członków ROG zamieszkałych na terenie powiatu.


                                                             Art. 21


1. Przewodniczący Zarządu Powiatowego kieruje powiatową organizacją ROG, reprezentuje ją na zewnętrz i przewodniczy Zarządowi Powiatowemu.
2. Przewodniczący Zarządu Powiatowego organizuje działania sympatyków ROG oraz współdziała z członkami Społecznego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia im. Edwarda Gierka.
3. Przewodniczący Zarządu Powiatowego koordynuje i organizuje udział powiatowej organizacji ROG w wyborach do organów władzy publicznej.
4. Przewodniczący Zarządu Powiatowego powołuje Powiatowy Komitet Wyborczy ROG, któremu przewodniczy.


                                                              Art. 22


1. Powiatowy Sekretarz Wykonawczy ROG prowadzi dokumentację programową i organizacyjną oraz ewidencję członków i sympatyków zamieszkałych na danym terenie. Odpowiada za zbieranie przez skarbnika składek członkowskich i ich rozliczenie zgodnie z obowiązującymi zasadami.
2. Powiatowy Sekretarz Wykonawczy ROG jest organem wykonawczym Zarządu Powiatowego ROG.


                                                               Art. 23


1. Zarząd Powiatowy ROG:
a. zajmuje stanowisko w sprawach dotyczących ROG na swoim terenie;
b. ocenia realizację programu ROG na swoim terenie;
c. podejmuje lokalne inicjatywy społeczno-gospodarcze;
d. uchwala ramowy plan przychodów i wydatków związanych z działalnością ROG na swoim terenie;
e. koordynuje działanie kół ROG;
f. powołuje skarbnika.
2. Zarząd Powiatowy na wniosek Przewodniczącego Zarządu Powiatowego może dokonać wyboru wiceprzewodniczącego.


                                                               Art. 24


1. Powiatowa Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 osób. Pracami kieruje przewodniczący. Powiatowa Komisja Rewizyjna wybiera także sekretarza komisji.
2. Powiatowa Komisja Rewizyjna realizuje zadania kontrolne według własnego planu oraz z godnie z wytycznymi zlecanymi przez Krajową Komisję Rewizyjną.
3. Powiatowa Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi Powiatowemu zalecenia pokontrolne oraz składa sprawozdanie dla Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
4. Powiatowa Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz podczas obrad Powiatowego Zgromadzenia Ogólnego członków ROG.
5. Powiatowa Komisja Rewizyjna na Powiatowym Ogólnym Zgromadzeniu członków ROG składa wniosek w przedmiocie wotum zaufania dla Przewodniczącego Zarządu Powiatowego, Powiatowego Sekretarza Wykonawczego oraz członków Zarządu Powiatowego.
6.

                                                               Art. 25


1. Powiatowy Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 osób. Jego pracami kieruje przewodniczący. Powiatowy Sąd Koleżeński wybiera także sekretarza.
2. Powiatowy Sąd Koleżeński:
a. prowadzi mediacje i rozstrzyga spory pomiędzy członkami ROG;
b. rozpatruje zarzuty wysunięte przeciwko członkom ROG;
c. rozpatruje wnioski skierowane przez:
członków ROG;
władze krajowe, powiatowe, gminne oraz zarządy kół ROG.
3. Powiatowy Sąd Koleżeński realizując swoje zadania wydaje orzeczenia.
4. Od orzeczenia Powiatowego Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
5. Powiatowy Sąd Koleżeński składa sprawozdanie ze swej działalności za okres kadencji Krajowemu Sądowi Koleżeńskiemu oraz Powiatowemu Ogólnemu Zgromadzeniu członków ROG.


                                                Rozdział VIII

                                           Władze gminne

                                                    Art. 26


1. Zarząd Krajowy na wniosek Zarządu Powiatowego ROG tworzy lub likwiduje gminną organizację ROG.
2. Gminną organizację ROG tworzy się jeżeli na terenie gminy działa więcej niż jedno koło ROG.
3. Gminną organizację ROG mogą tworzyć koła działające na terenie sąsiednich gmin.


                                                    Art. 27


1. Władzami gminnej organizacji ROG są:
a. Gminne Zgromadzenie Ogólne Członków  ROG;
b. Zarząd Gminny.
c. Przewodniczący Zarządu Gminnego;
d. Sekretarz Wykonawczy Zarządu Gminnego;
e. Skarbnik Gminny.


                                               Art. 28


1. Gminne Zgromadzenie Członków ROG:
a. podejmuje uchwały i inicjatywy w sprawach ważnych dla środowiska;
b. wybiera Przewodniczącego Zarządu Gminnego, Sekretarza Wykonawczego i Skarbnika;
c. wybiera Zarząd Gminny;
d. wybiera swych przedstawicieli na zgromadzenia delegatów wyższych szczebli.
e. Przyjmuje sprawozdania Przewodniczącego Zarządu z prac Zarządu Gminnego;
f. Udziela wotum zaufania członkom Zarządu Gminy.


                                               Art. 29


1.  Zarząd Gminy składa się z:
a. Przewodniczącego Zarządu Gminnego;
b. Sekretarza Wykonawczego Zarządu Gminnego;
c. Skarbnika;
d. przewodniczących kół ROG;
e. członków.
2. Zarząd Gminny kieruje bieżącą pracą ROG na swoim terenie.
3. Organizuje udział członków i sympatyków ROG we wszelkich kampaniach wyborczych do organów władzy publicznej oraz wyboru sołtysów na terenie swojej gminy.


                                                 Rozdział IX

                                                Koło ROG

                                                    Art. 30


1. Koło tworzy grupa co najmniej 3 członków ROG.
2. Koło wybiera ze swojego grona na okres 2 lat Przewodniczącego i Skarbnika.
3. W kołach liczących więcej niż 10 członków ROG może być na okres 2-letniej kadencji wybrany zarząd.
4. Zebrania sprawozdawczo-wyborcze koła odbywają co 2 lata.
5. Za zgodą Zarządu Powiatowego mogą być tworzone koła środowiskowe ROG.
6. Podstawowym zadaniem koła ROG jest aktywizacja członków i sympatyków ROG na rzecz rozwiązywania miejscowych i środowiskowych problemów zgodnie z programem i statutem ROG.


                                                  Rozdział X

                                              Majątek ROG

                                                    Art. 31


1. Majątek ROG powstaje ze:
a. składek członków ROG, których wysokość określa Zarząd Krajowy;
b. darowizn, spadków i zapisów;
c. dobrowolnych wpłat członków i sympatyków ROG;
d. dochodów z majątku ROG w szczególności z odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach.
2. Źródła finansowania ROG są jawne.
3. Władze ROG wszystkich szczebli prowadzą rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami i składają sprawozdania odpowiednim zgromadzeniom delegatów i zarządom ROG.
4. Zarząd Krajowy wydaje instrukcję finansową określającą zasady gospodarowania majątkiem i finansami ROG oraz zaciągania zobowiązań majątkowych.


                                                  Rozdział XI

                 Organy uprawnione do reprezentowania ROG

                                                     Art. 32


1. ROG reprezentuje na zewnątrz w myśl art. 9 pkt. 1. p.pkt. 4 ustawy o partiach politycznych Przewodniczący ROG oraz Krajowy Sekretarz Wykonawczy.
2. Do zaciągania w imieniu ROG zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są łącznie Przewodniczący ROG i Krajowy Sekretarz Wykonawczy lub Skarbnik ROG. Oświadczenie woli przy czynnościach prawnych w imieniu ROG może być dokonane jednoosobowo. Zaciąganie przez ROG zobowiązań majątkowych i finansowych wymaga zawsze reprezentacji dwóch osób i zgody Zarządu Krajowego.
3. Nabycie lub zbycie nieruchomości oraz nabycie lub zbycie obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych Skarbu Państwa wymaga zgody Zarządu Krajowego ROG.


                                                   Rozdział XII

                                   Fundusz Wyborczy ROG

                                                      Art. 33


1. Zarząd Krajowy tworzy Fundusz Wyborczy Ruchu Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka.
2. Fundusz Wyborczy tworzy się w celu finansowania kampanii wyborczych i referendalnych.
3. Zarząd Krajowy określi działania Funduszu Wyborczego ROG.


                                                    Rozdział XIII

                                      Postanowienia końcowe

                                                       Art. 34


1. Zarząd Krajowy w drodze uchwały ustala zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przez ROG.


                                                        Art. 35


1. Połączenie ROG z inną partią lub innymi partiami może nastąpić na podstawie zawartego porozumienia między zainteresowanymi.
2. Treść porozumienia zatwierdza Zgromadzenie Generalne większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Zgromadzenie Generalne podejmuje w drodze uchwały decyzję o przeznaczeniu majątku i środków finansowych ROG.


                                                         Art. 36


1. Zgromadzenie Generalne może większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania podjąć uchwałę o rozwiązaniu ROG.
2. Zgromadzenie Generalne ustanawia jednocześnie likwidatora ROG.
3. Zgromadzenie Generalne w drodze uchwały postanawia o przeznaczeniu majątku i środków finansowych ROG.


                                                          Art. 37


1. zmiany statutu w drodze uchwały dokonuje Zgromadzenie Generalne większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


                                                    Rozdział XIV

                                       Przepisy przejściowe

                                                           Art. 38


1. Członkowie założyciele ROG do czasu zwołania Zgromadzenia Generalnego mają uprawnienia Zgromadzenia Generalnego.
2. Powołany Komitet Założycielski do czasu wyboru przez Zgromadzenie Generalne Delegatów Zarządu Krajowego ma uprawnienia Zarządu Krajowego.
3. Ustanowieni powiatowi pełnomocnicy do czasu wyboru przez Powiatowe Zgromadzenie Delegatów zarządów powiatowych mają uprawnienia zarządów powiatowych posiadających także uprawnienia do powoływania pełnomocników gminnych.

Ruch Odrodzenia Gospodarczego im. Edwarda Gierka

ul. Hoża 62 lok 68, Warszawa

Adres do korespondencji:

82-110, Sztutowo ul. Zalewowa 10G lok. 9

e-mail: zbyszek.sowa@poczta.fm

© 2018 Ruch Odrodzenia Gospodarczego. Wszelkie prawa zastrzeżone.